دسته‌بندی نشده

نمایندگی پکیج در تنکابن- تاچی – بوتان -ایران رادیاتور – لورچ – ایساتیس – مکث الیت – فروش

تاچی-بوتان-ایران رادیاتور-ایساتیس-اریستون-امرسان-لورچ-ویزمن-شوفاژکار-الزان-فروولی-شاپه-بکسی-مگانرم-مرکوری-سونیه دوال-وایلانت-کلار-پاکشوما-ال جی-سامسونگ-بوش-ارج-گرنیه-سوزان-اسنوا-ایران شرق-انرزی-پاناسونیک-الکترواستیل


نمایندگی ایران رادیاتور در کرج

نمایندگی پکیج در تنکابن

  نمایندگی پکیج در تنکابن تعمیرکار در مواجهه با عیبیابی پکیج شوفاژ
گازی به دو دسته عیب کلی برخورد میکند:
1 -معایبی که توسط سیستم برد کنترل دستگاه شناسایی شده و با روشهای خاص مختلفی
مانند:
تغییر رنگ چراغهای سیگنال، چشمکزن شدن چراغهای مختلف و یا اعدادی که روی
صفحه نمایش ظاهر میشود به تعمیرکار اعالم میشود.
برای رفع این گونه معایب کافی است تعمیرکار مفهوم خطای اعالم شده را از دفترچه
راهنمای همان دستگاه استخراج نموده و نسبت به رفع آن اقدام نماید. در ضمیمه )3 )این
کتاب کد خطای تعداد زیادی از دستگاههای موجود در بازار کشور برای دسترسی آسانتر
آورده شده است.  

 الزم به ذکر است که خطاهای اعالم شده در دستگاههای با مارکها و مدلهای مختلف
مفهوم واحدی نداشته و استاندارد خاصی برای این منظور وجود ندارد. )مفاهیم کد خطای
هر دستگاه مختص همان دستگاه است.(
2 -معایبی که در صورت بروز آنها هیچگونه اخطاری ظاهر نشده، ولی عملکرد دستگاه
دچار اختالل میشود )مانند کم شدن فشار منبع انبساط، باز ماندن بایپاس، عملکرد ضعیف
پمپ و …( برای تشخیص این گونه خرابیها الزم است نقشه عملکرد دستگاه )اشکال 2-3
و 7-3 فصل سوم همین کتاب( به طور کامل در ذهن شما ظاهر گردد تا با بررسی آن
بتوانید محلهای احتمالی بروز عیب را حدس بزنید.
به عنوان مثال برخی از این معایب در زیر آورده شده است.
پیشنهاد میگردد برای تمرین بهتر، پس از مطالعه صورت سوال جوابها را خودتان حدس
بزنید و پس از آن پاسخها را مطالعه نمایید 

ظاهرا مدار گرمایشی فعال است ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند.
جواب:
1 .کم بودن ارتفاع شعله مشعل )به علت کم بودن فشار گاز ساختمان، تنظیم نبودن شیر گاز
و اشکال در مدوالتور(
2 .وجود هوا در مدار گرمایش
3 .نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش )در زیر دستگاه(
4 .ضعیف شدن فنر یا نیمهباز ماندن دریچه سوپاپ بایپاس
5 .كاهش دقت Ntc گرمایشي
6 .وجود اسكال در پمپ سیركوالتور
7 .افت فشار )5/1 bar )در مدار گرمایش
8 .رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها
9 .استفاده از رادیاتورهای نامرغوب  

تعمیرات پکیج در تنکابن

11 .وجود اشکال در شیر سهراهه )در نوع دومبدل(
11 .خرابی کلید حرارتی با استفاده از کلید حرارتی نامناسب
12 .لولهکشی نامناسب مدار گرمایش )پیچ و خمهای زیاد، سایز نامناسب لوله(
13 .جابهجا بسته شدن لولههای رفت و برگشت مدار گرمایش
14 .خرابی پتانسیومتر تنظیم درچه حرارت گرمایش
15 .خرابی برد کنترل )عدم دقت در پردازش اطالعات(
16 .کم بودن توان دستگاه نسبت به بار گرمایشی مورد نیاز ساختمان
17 .اشکال در ترموستات اتاقی
18 .نزدیک بودن بیش از حد یک بلوک رادیاتور به دستگاه   

خدمات پس از فروش در تنکابن

  دمای آب مصرفی مناسب است ولی سیستم گرمایش عمل نمیکند.
1 .خرابی پمپ در نوع تکمبدل
2 .فعال ماندن سوپاپ بایپاس در نوع تک مبدل
3 .خرابی شیر سهراهه دستگاه دو مبدل
4 .کاهش دقت NTC گرمایش
5 .خرابی پتانسیومتر تنظیم درجه حرارت گرمایش )روی پانل دستگاه(
6 .خرابی کلید انتخاب فصل )روی پانل دستگاه(
7 .اشکال در ترموستات اتاقی )و یا خارج شدن پل اتصال کوتاه(
8 .فعال ماندن فلوسوئیچ
9 .بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش  

نمایندگی تعمیرات پکیج در تنکابن

  سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد
جواب:
1 .کم بودن ارتفاع شعله )به علت پایین بودن فشار گاز ساختمان، تنظیم نبودن شیر گاز و
اشکال در مدوالتور شیرگاز(
2 .کاهش دقت NTC مصرفی
3 .رسوب گرفتن مبدل
4 .خرابی شیر سهراهه
5 .تحریک نشدن فلوسوییچ )در دستگاه تک مبدل و در وضعیت زمستانه در صورت عدم
عملکرد فلوسوییچ آب مصرفی ولرم و در سایر موارد آب مصرفی سرد است(
6 .ارتباط یافتن آب سرد و گرم مصرفی در مسیر لولهکشی ساختمان )از طریق شیلنگ
تست، لباسشویی یا ظرفشویی دوشیره، شیرهای آب اهرمی معیوب، برخی از شیرهای
چشمی و …(
7 .دبی بیش از حد آب
8 .خرابی پتانسیومتر مصرفی
9 .باز ماندن سوپاپ بایپاس در نوع دو مبدل
11 .اشکال در پمپ در نوع دو مبدل
11 .خرابی برد کنترل  

قطعات پکیج در تنکابن

  دالیل انفجاری روشن شدن پکیج:
1 .تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن تا مشعل )در پکیجهای مختلف معموال بین 3mm
تا 5mm)
2.تنظیم نبودن فشار گاز )کمتر یا بیش از حد استاندارد 18mbar)
3 .دودکش نامناسب
4 .ضعیف بودن ولتاژ جرقه )عوامل ضعیف شدن جرقه: ضعیف بودن برق ورودی به
دستگاه، اشکال در ترانس جرقه، برق دزدی، اکسید شدن الکترود جرقه، خرابی برد و …(
5 .استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایع
6 .مسدود شدن سوراخهای مشعل در اطراف جرقه زن
7 .وجود گرد و غبار بر روی مشعل و الکترود جرقهزن 

 دالیل افت فشار مکرر مدار گرمایش چیست؟
جواب:
1 .وجود نشتی آب در مدار گرمایش )از اتصاالت دستگاه، رادیاتورها، لولهکشی توکار و
)…
2 .وجود هوا در مدار گرمایش در اثر هواگیری نادرست و یا تجزیه الکتریکی آب  

نمایندگی مرکوری در تنکابن

 با افزایش دما در مدار گرمایش، فشار نیز افزایش مییابد.
جواب:
این اشکال از عدم عملکرد صحیح منبع انبساط ناشی میشود و میتواند به این علل بروز
نماید:
1 .تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط )1bar)
2 .پارگی دیافراگم منبع انبساط
3 .انسداد لوله رابط منبع انبساط به مدار گرمایش
4 .عدم تناسب منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش  

نمایندگی ایران رادیاتور در تنکابن

 دالیل نوسان دمای آب مصرفی چیست؟
جواب:
1 .زیاد بودن ارتفاع شعله )به دلیل تنظیم نبودن فشار گاز ساختمان یا تنظیم نبودن شیر گاز
دستگاه(
2 .تجمع رسوبات آب روی NTC مصرفی
3 .کم بوئن فشار آب در شبکه ساختمان
4 .استفاده همزمان از دو یا چند شیر آب مصرفی
5 .استفاده از پمپ فشار نامناسب که باعث نوسان فشار آب در شبکه لولهکش ساختمان
میشود.
6 .وجود اشکال در شیر سهراهه
7 .وجود اشکال در فلومتر  

 افزایش خودبهخود فشار در مدار گرمایش، تا حدی که گاهی شیر اطمینان فعال 
میشود. دلیل چیست؟
جواب:
این اشکال به علت راهیابی مدار مصرفی به گرمایشی و در نتیجه شارژ مداوم مدار
گرمایش رخ میدهد که از محلهای زیر میتواند ایجاد شود:
1 .وجود نشتی داخلی در شیر پرکن
2 .ارتباط داخلی مدار مصرفی به گرمایش در مبدل   

 مراحل عیب یابی
مرحله اول: تا قبل از هر اقدامی ابتدا باید صورت مساله را به طور کامل و واضح و
روشن برای خود تعریف کرده تا با درک صحیحی از مشکل بتوانیم در کوتاهترین زمان و
با کمترین خطا به حل آن بپردازیم.
)مثال میگوییم: در یک پکیج تکمبدل و در وضعیت زمستانه، آب مصرفی دمای کافی را
ندارد.(
مرحله دوم: با مجسم کردن نقشههای شماتیک همان نوع پکیج )اشکل 2-3 و 7-3 فصل
سوم همین کتاب( و تعقیب مدارهای آن در داخل و خارج از دستگاه، محلهای احتمالی
بروز عیب را با توجه به اولویت و تعداد خرابی آنها بررسی میکنیم.بوتان  نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن نمایندگی پکیج در تنکابن 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
تماس فوری